با توجه به پیشرفت علم در زمینه نانو اینک ایران کفساب با وارد کردن انواع نانو از کشور ایتالیا این افتخار راداریم در جهت کمک به مقاوم نمود سنگ نما و کف در برار انواع خطرات  زیست محیطی عمر و دوام سنگ ساختمان شما را بهبود بخشیم.