قیمت ساب زدن سنگ
قیمت ساب زدن سنگ
قیمت ساب زدن سنگ

قیمت ساب زدن سنگ

در فرایند ساب زدن سنگ مثل بقیه کار های خدماتی قیمت و نرخ معینی برای آن مشخص شده است

در قیمت ساب زدن سنگ نرخ های همکاران کفسابی ما مختلف با یکدیگرند.شخصxهر مترمربع ساب سنگ مرمریت را با درجه یک

به قیمت 70000تومان انجام میدهد و شخص y با قیمت 10000تومان و نفر سوم یعنی شخصzبا قیمت 13000تومان عملیات سابزدن سنگ را انجام می دهد.

سوال:چرا قیمت شخص xبا yوباzمتفاوت می باشد؟

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟

در جواب سوال باید گفت شخص xکه کمترین قیمت را نسبت به بقیه همکارانش به شما پیشنهاد نموده است درواقع

سابی را برای شما اجرا می نماید که به صورت عامیانه برایش صرف کند.و شخص yمقدار هزینه ومدت زمانی را که نسبت به

xصرف می نماید بیشتر می باشد

وبحث مهمتر در این موضوع فردzمی باشد که قیمت فراتر را پیشنهاد کرده است ,این شخص بدون در نظر گرفتن محدوده ی سکونت شما به شما قیمت داده است و همین امر سبب شده است که کارفرما در این فکر باشد که فرد سابزن سنگ قصد فریب او را دارد

ولی این چنین نیست.

عوامل موثر در قیمت سابزدن سنگ

در قیمت سابزدن سنگ عوامل مهم و زیادی دخالت دارند که به ترتیب الویت می توان اشاره نمود

1-جنس سنگ به کار برده شده بروی کف از نظر کیفیت و درجه بندی

2-ابعاد سنگ

3-نوع برق موجود در ساختمان (برق سه فاز باشد یا تک فاز)

4-محدوده کاری(پایین شهر باشد یا بالا شهر)

5-متراژ محل سابزدن سنگ(طوری باید باشد که دستگاه قابلیت چرخ 180درجه ای را داشته باشد)

6-نوع ابزار مصرفی و به کار برده شده در سابزدن سنگ(ابزار ایرانی باشد یا خارجی)

نکته اول:طول دستگاه سابزن سنگ یک مترو بیست سانتی متر می باشد

نکته دوم:قیمت سابزدن سنگ با دستگاه سه فاز به مراتب کمتر از دستگاه تک فاز می باشد

نکته سوم:کیفیت کار دستگاه کفسابی سه فاز بیشتر از دستگاه کفسابی تک فاز می باشد و علت اصلی این موضوع قدرت زیاد دستگاه

سه فاز می باشد

نحوه ی سابزدن سنگ

در این روش با جای گیری لقمه در زیر دستگاه و ب پر کردن مخزن دستگاه با آب شروع می شود

و روش آن به این صورت می باشد که لقمه های کفسابی از زبر به نرم شروع می شوند

و باید به ترتیب شماره لقمه ها کار سابزدن سنگ را انجام نمود

کفسابی ایران با بهترین قیمت آماده پذیرش کار شما می باشد

با حاج رضا در تماس باشید09128508442